Als ondernemer heeft u 101 redenen om nu te kiezen voor het lidmaatschap bij Unizo Hasselt

Nieuw in 2017 voor zelfstandigen en KMO’s

Wat is er nieuw in 2017?

Het nieuwe jaar komt er al met rasse schreden aan. Traditioneel treden er op dat moment ook heel wat nieuwe regels in werking. En dat zijn er deze keer heel wat. We hebben ze voor u thematisch gebundeld. Check hier met welke nieuwe belastingen, welke nieuwe regels t.a.v. uw personeel en welke wijzingen aan uw statuut u in 2017 rekening moet houden.

 

Nieuw in 2017: sociaal statuut

1. Langer en flexibeler moederschapsverlof voor zelfstandige moeders

Bevallen moeders die als zelfstandige zijn ingeschreven, kunnen voortaan maximum 12 weken i.p.v. 8 weken moederschapsrust opnemen. Deze nieuwe regeling is van toepassing op de periodes van moederschapsrust die vanaf 1/1/2017 beginnen lopen.

2. Nieuw statuut “student-ondernemer”

Hierdoor kunnen, vanaf 1 januari 2017,  jongeren die hun studies combineren met ondernemen nog

steeds fiscaal ten laste blijven van hun ouders. Het voorstel is van toepassing op studentondernemers tussen de 18 en 25 jaar die is ingeschreven voor lessen in een onderwijsinstelling om een diploma te behalen dat erkend wordt door de bevoegde instantie.

Het statuut voorziet een gunstig stelsel van bijdragen betreffende het sociaal statuut van zelfstandigen. Jongeren die hun inkomsten beperken tot 6.505,33 EUR zullen hierdoor geen bijdragen moeten betalen. De student-ondernemer die deze grens overschrijdt en toch bijdragen betaalt zal eigen rechten openen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

3. Uitbreiding faillissementsverzekering naar overbruggingsverzekering

Tot hiertoe gold de faillissementsverzekering maar in een beperkt aantal gevallen, zoals faillissement, collectieve schuldenregeling of brand en vernieling. In de praktijk betekent dit dat maar een klein deel van de zelfstandigen hier gebruik van kon maken. De huidige faillissementsverzekering wordt hervormd tot een overbruggingsverzekering. Die dekt ook stopzettingen om economische redenen. Door de hervorming naar een overbruggingsrecht komt er een opvangnet voor alle zelfstandigen die hun activiteiten gedwongen moeten stopzetten, inclusief omwille van economische redenen.

4. Verhoging voor volledige minimumpensioenen van zelfstandigen en werknemers

De laagste pensioenen die voor een volledige loopbaan worden toegekend aan werknemers en zelfstandigen, zullen vanaf 1 januari 2017 met 0,7% stijgen.

 

Nieuw in 2017: Fiscaliteit & belastingen

1. Stijging roerende voorheffing

Tarief roerende voorheffing naar 30%: het tarief van de roerende voorheffing stijgt vanaf 1 januari

2017 van 27% naar 30%. Vanaf die dag zal u op intresten, dividenden en ook inkoop- en liquidatieboni waarop het bestaande tarief van 27% van toepassing is, dus 30% roerende voorheffing betalen.

2. Sluiten achterpoort voor niet-belaste interne meerwaarden

Een veelgebruikte techniek om roerende voorheffing te ontwijken is de inbreng van aandelen van een exploitatievennootschap in een holdingvennootschap, gevolgd door:

  1. de opstroom van dividenden vanuit de exploitatievennootschap naar de holding;
  2. een kapitaalvermindering in de holding.

Op die manier worden gelden uit de exploitatievennootschap gehaald aan 1,69 %.

Hier zullen enerzijds gerichte controles op gedaan worden en anderzijds zal voor de vanaf 1/1/2017 gedane inbrengen deze situatie worden aangepakt door een aanpassing van de wetgeving.

3. Heffing op tankkaarten

Zowel in de vennootschapsbelasting als in de rechtspersonenbelasting (vzw’s), wordt het percentage van het voordeel alle aard dat aan de verworpen uitgaven moet worden toegevoegd, verhoogd van 17% naar 40%, indien er samen met de wagen ook een tankkaart ter beschikking wordt gesteld.

4. Toename belastbaar voordeel bedrijfswagens

De CO2 coëfficiënt daalt opnieuw, waardoor het belastbaar voordeel (voordeel alle aard) op bedrijfswagens van werknemers en bedrijfsleiders toeneemt. De belasting op bedrijfswagens zal voor de gebruikers daarvan dus toenemen.

► Alle info over voordeel alle aard bedrijfswagens vindt u hier.

5. Eigen bijdrage gebruiker wagen (en tankkaart) heeft geen invloed meer op verworpen uitgaven

Tot nu toe kon de vennootschap of de rechtspersoon die een wagen (al dan niet met tankkaart) ter beschikking stelde, de eigen bijdrage van de gebruiker aftrekken van het voordeel alle aard. Op die manier verminderde het bedrag waarop de 17% verworpen uitgave berekend moest worden.

Vanaf 1 januari 2017 zal de 17% verworpen uitgave (40% in geval er samen met de wagen ook een tankkaart gegeven wordt) altijd worden berekend op het volledige bedrag van het voordeel alle aard. De eigen bijdrage van de gebruiker mag dus niet meer in mindering gebracht worden.

6. Nieuw: fiscale aftrek voor inkomsten uit innovatie

Dit systeem komt in de plaats van de vroegere octrooiaftrek die gebaseerd was op de brutoinkomsten die bedrijven via octrooien genereren. Dat regime voorzag in een fiscale aftrek van 80 %.

Vanaf 1 januari 2017:

  • is de aftrek niet langer gebaseerd op de bruto-inkomsten die bedrijven uit octrooiactiviteiten halen, maar op de netto-inkomsten. Er wordt voortaan dus ook rekening gehouden met bijvoorbeeld de kosten.
  • verhoogt de aftrekbaarheid van 80 naar 85 %
  • breidt de scope uit: tot nu toe gold de aftrek enkel voor inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten. Voortaan geldt hij ook voor innovatie-inkomsten uit kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, data- of marktexclusiviteit en auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s. Ook schadevergoedingen wegens schending of vervreemding van de intellectuele eigendomsrechten kunnen in aanmerking komen.
  • kan de ongebruikte aftrek voortaan ook worden overgedragen naar een volgend jaar.

7. Geen forfaitaire regeling meer voor gebruikers GKS

Zowel de exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt als de traiteur die cateringdiensten verricht, moeten voor hun horecaprestaties een ticket uitreiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) wanneer de omzet, exclusief btw, uit het verstrekken van maaltijden voor verbruik ter plaatse meer bedraagt dan € 25.000 euro.

De fiscus laat nu weten dat btw-plichtigen die verplicht zijn voormeld GKS te gebruiken, of die dit vrijwillig gebruiken, vanaf 2017 geen gebruik meer kunnen maken van de regeling waarbij zij hun omzet forfaitair kunnen bepalen. Aangezien het gebruik van het GKS toelaat om het omzetcijfer nauwkeurig vast te stellen, is het niet langer verantwoord die omzet nog forfaitair vast te stellen

8. Afschaffing speculatiebelasting – verhoging beurstaks

De zogenaamde speculatiebelasting in geval van verkoop van aandelen of van aandelen afgeleide producten binnen de 6 maanden, verdwijnt. Tegelijk wordt de beurstaks verhoogd. Aandelen en van aandelen afgeleide producten aankopen en verkopen wordt dus duurder. Maar de belasting op de meerwaarde verdwijnt.

9. Fiscale voordelen gekoppeld aan verblijfsduur

De belastingkredieten (teruggave door fiscus) voor asielzoekers werden in 2016 afgeschaft. Asielzoekers zonder beroepsinkomsten kunnen dan ook niet langer genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste.

In uitbreiding hiervan zullen andere fiscale voordelen worden gekoppeld aan een minimale verblijfsduur.

10. Belastingvermindering voor dakisolatie verdwijnt

Het is een oude bekende in onze aangifte personenbelasting : de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. De laatste jaren bestond zij enkel nog voor uitgaven voor dakisolatie. Uitgaven voor dakisolatie gedaan in 2016 genereren een belastingvermindering van 30% maar met een maximumbedrag van 3.070,00 euro per woning.

Vanaf 2017 verdwijnt deze belastingvermindering. Mogelijks komt er wel nog een overgangsregeling.

11. Revalorisatiecoëfficiënt KI stijgt

De revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (K.I.) voor aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016) bedraagt 4,31. Voor het aanslagjaar 2016 bedroeg deze 4,23. De coëfficiënt stijgt ten opzichte van het voorgaande aanslagjaar.

De revalorisatiecoëfficiënt is onder andere van belang bij de taxatie van huurinkomsten die een bedrijfsleider geniet wanneer hij een gebouwd onroerend goed verhuurt aan de vennootschap waaraan hij verbonden is.

 

 Nieuw in 2017: Sociale regelgeving m.b.t. personeel

1. Er komen systemen om meer flexibel werken mogelijk te maken

De regels inzake het zogenaamde “werkbaar werk” treden vanaf 2017 in werking. Dat bevat onder meer nieuwe regels inzake flexibiliteit, overuren, vorming, telewerk, loopbaansparen, schenking van verlofdagen, deeltijdse arbeid en glijdende werkuren.

► Alle info daarover kan u hier nalezen.

2. Langdurig zieke werknemers worden aangezet om terug aan het werk te gaan

De nieuwe wetgeving om langdurig arbeidsongeschikte werknemers terug naar werk te begeleiden, is op 1 december 2016 in werking getreden en zal vanaf 2017 concrete uitwerking krijgen. Met deze responsabilisering van de arbeidsongeschiktheid kan in bepaalde gevallen een re-integratietraject opgestart worden om arbeidsongeschikte werknemers het werk te laten hervatten.

► Alle info daarover kan u hier nalezen.

3. Studentenarbeid wordt flexibeler

Jobstudenten mogen vanaf volgend jaar 475 uur werken in plaats van de huidige 50 dagen. Op die manier zullen jobstudenten niet meteen een dag kwijt zijn als ze maar enkele uren gewerkt hebben. Die nieuwe regeling met het tellen van uren i.p.v. dagen treedt in werking op 1 januari 2017.

► Alle andere regels rond studentenarbeid kan u hier nalezen.

4. Mobiliteitsbudget in plaats van bedrijfswagen aanbieden aan uw personeel

Er wordt in 2017 een kader uitgewerkt waarbinnen werknemers in wiens loonpakket een bedrijfswagen (met of zonder tankkaart) vervat zit, kunnen kiezen om, met het akkoord van hun werkgever, de bedrijfswagen (en desgevallend tankkaart) om te zetten in een mobiliteitsbudget of in de vorm van een bijkomend nettoloon. Het bedrag dient fiscaal en parafiscaal op gelijkaardige wijze te worden behandeld als de bedrijfswagen.

Bij de invoering hiervan gaat men uit van budgetneutraliteit, zowel voor de individuele werkgever, de individuele werknemer als de overheid.

5. Geïndexeerde loongrenzen 2017

Vanaf 1 januari 2017 gelden zoals elk jaar aangepaste ‘loongrenzen’. Die spelen een rol bij de toepassing van bepaalde clausules in de arbeidsovereenkomsten met uw medewerkers, o.a. het nietconcurrentiebeding en het scholingsbeding. De plafonds voor het jaarloon verhogen respectievelijk van € 33.221 naar € 33.472 en van € 66.441 en € 66.944

6. Bouwverlof 2017

Voor een overzicht van het bouwverlof in 2017 klik hier.

7. Lagere werkgeversbijdrage bij aanwerving van langdurig werkzoekenden valt weg

Werkgevers die in het kader van het Activaplan een langdurig werkzoekende (of gelijkgestelde werknemer) in dienst nemen, konden de volgende voordelen krijgen:

  • een werkgeversbijdragevermindering (de “doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden”)
  • eventueel een bedrag dat ze in mindering mogen brengen op het nettoloon van de werknemer als deze recht heeft op een werkuitkering.

Deze voordelen vallen weg en het systeem dooft uit vanaf 01/01/2017!

► Meer info kan u hier lezen.

8. Ook de lagere werkgeversbijdrage bij aanwerving na herstructurering valt weg

Werknemers die ontslagen werden als gevolg van een herstructurering van een onderneming kregen bij hun inschrijving in de tewerkstellingscel de “verminderingskaart herstructureringen” van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Hetzelfde geldt voor werknemers die ontslagen werden ingevolge een faillissement, sluiting of vereffening van een onderneming en die werkloosheidsuitkeringen aanvragen.

Werkgevers die een werknemer met zo’n “verminderingskaart herstructureringen” in dienst namen, kregen afhankelijk van de leeftijd van deze nieuwe werknemer gedurende 5 of 21 kwartalen een vermindering op de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen (de “doelgroepvermindering herstructurering”).

Deze maatregel valt weg en het systeem dooft uit vanaf 01/01/2017!

► Meer info kan u hier nalezen.

9. Nieuwe premie als u langdurig werkzoekende aanwerft

Als u als werkgevers een langdurig werkzoekende in dienst neemt, kan u vanaf januari 2017 een premie krijgen. De aanwervingspremie is opgesplitst in twee schijven: een eerste schijf van 1.250 euro wordt verkregen na drie maanden en een tweede schijf van 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling.

Om recht te hebben op de aanwervingspremie moet de werkzoekende minstens twee jaar ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende en moet hij tussen de 25 en 54 jaar zijn.

 

Nieuw in 2017: Milieu & Energie

1. Omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017

De omgevingsvergunning is de integratie van de bouw- en milieuvergunning tot één unieke vergunning. De integratie betekent minder procedures en tijdswinst voor belangrijke investeringsprojecten of bedrijfsuitbreidingen. De ondernemer zal nog slechts één aanvraagdossier moeten indienen bij een digitaal omgevingsloket, daarop volgt één openbaar onderzoek, één adviesronde en één beslissing.

2. Lage Emissiezone Antwerpen vanaf 1 februari 2017

Vanaf 1 februari moeten ondernemers rekening houden met de lage-emissiezone in Antwerpen. In die zone (binnen de singel) worden auto’s, bestelwagens of vrachtwagens met een te hoge uitstoot van fijn stof en roet geweerd. Tot 2020 mogen enkel benzine- of LPG-wagens met euronorm 1 en meer, en dieselwagens met euronorm 4 en hoger, vrij en zonder kosten in de lage-emissiezone rijden.

► Voor meer info klik hier.

3. Nieuwe regels om fijn stof bij bouwwerken te beperken

Vanaf 1 januari 2017 is een aannemer verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken in open lucht, die langer dan één dag duren, de stofemissies zo laag mogelijk te houden om overlast voor omwonenden te beperken.  De nieuwe milieuvoorwaarden in de VLAREM-reglementering zijn bedoeld om het fijn stof dat bij werken vrijkomt te beperken tot een strikt minimum. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied.

4. Automatische carwashinstallaties: bijkomende verplichtingen inzake watergebruik, waterzuivering en afvalwaterlozing.

Vanaf 1 januari 2017 zijn automatische carwashinstallaties (in de vorm van een wasstraat of rollover) met bruto waterverbruik van meer dan 1500 m³/jaar verplicht om een zuiverings- of recyclageunit te voorzien die de toevoer van vers water (leidingwater, grondwater of regenwater) beperkt tot max. 80 liter per voertuig dat gewassen wordt. Bovendien worden verplichtingen opgelegd inzake het lozen van afvalwater.

► Voor meer info klik hier.

 

Nieuw in 2017: Diverse maatregelen

1. Verplicht elektronisch factureren aan de Vlaamse overheid

Vanaf 1 januari 2017 verplicht de Vlaamse Overheid haar leveranciers om facturen op elektronische wijze te verzenden (verplichte e-facturatie of e-invoicing). Een PDF versturen via email zal dus niet langer volstaan. Facturen moeten voortaan worden aangeleverd in XML formaat op het platform ‘Mercurius’. KMO’s zullen de mogelijkheid behouden om facturen manueel (gratis) in te putten op het overheidsplatform, maar voor een rechtstreekse input zal beroep gedaan moeten worden op een externe partij.

► Meer weten over elektronische facturatie? Klik hier.

2. Nieuwe regels inzake overheidsopdrachten

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten heeft als doel om ook zelfstandigen en KMO’s meer toegang te geven om mee te dingen naar openbre aanbestedingen. Ook de procedures zijn hervormd en vereenvoudigd. De nieuwe wet zal wellicht ten laatste medio 2017 in werking treden.

3. Automatische vergoeding voor zelfstandigen bij hinder door openbare werken

Er komt in de loop van 2017 een nieuw compensatiemechanisme voor zelfstandigen die hinder ondervinden van openbare werken. Ze zullen niet langer door de administratieve mallemolen moeten om een schadevergoeding te bekomen, maar automatisch een vergoeding krijgen. Ze zullen ook niet langer verplicht zijn hun zaak te sluiten om hier aanspraak op te kunnen maken. Wanneer de regeling precies in werking zal treden ligt nog niet vast.

4. Verplicht EORI-nummer bij import

Het EORI-nummer is reeds verplicht voor exporterende bedrijven en zal vanaf 9 januari 2017 ook verplicht worden bij de import van goederen in de Europese Unie. Dankzij het EORI-nummer (Economic Operator’s Registration and Identification) kan de douane alle marktdeelnemers die douanehandelingen stellen op dezelfde manier identificeren. In België komt het EORI-nummer overeen met het KBO-nummer, maar de ondernemer moet zijn toestemming geven voor publicatie van deze gegevens in de TAXUD-EORI databank.

Bedrijven die al een EORI-nummer hebben, kunnen ditzelfde nummer gebruiken voor hun importzendingen. Bedrijven die nog geen EORI-nummer hebben, dienen zich tijdig te registreren bij de EORI-cel door een aanvraagformulier in te vullen.

► Meer info kan u hier nalezen

5. Nog in 2017 komen er belangrijke hervormingen in volgende wetgeving:

  • WCO & Faillissementswet
  • Wetgeving op de vennootschappen, met een hervorming van de vennootschapsvormen.

 

© Unizo Studiedienst  8 december 2016

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Meer nieuws met categorie: Nieuws overzicht